Bernt Olav Thorsheim ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2016. Han arbeider for tiden som dommerfullmektig i Oslo tingrett. Han har tidligere vært utreder i Borgarting lagmannsrett, dommerfullmektig i Sør-Rogaland tingrett og advokat hos Advokatfirma DLA Piper. Thorsheim har særlig kompetanse innen sivilprosess, strafferett, tvangsfullbyrdelse og konkurs.