For å skape bredde i kommentarene samarbeider ofte forfatterne i team. Der det er flere bidragsytere på en note, kan angivelsen «mfl.» være oppført i tillegg til navnet på den som er hovedansvarlig. I lovkommentarens stjernenote listes alle forfatterne i alfabetisk rekkefølge.