Markus arbeider med kapitalmarkedstransaksjoner og finansregulatorisk rådgivning. Han fokuserer særlig på fremmedkapitalmarkedet (DCM), herunder ulike former for obligasjonsfinansiering inkludert utstedelser av regulatorisk kapital (hybrid/Tier2/osv), obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og lignende. Markus bistår jevnlig flere av Norges største boligkredittforetak og sparebanker med etablering av låneprogram og utstedelser av henholdsvis OMF og senior/regulatorisk kapital. Han har også bred erfaring med ulike former for strukturert finansiering (verdipapirisering mm.), derivat- og clearing-avtaler, factoring og trade finance-produkter, mm. Markus er ekspert på regulatoriske rammevilkår for bank- og finanssektoren og rammeverket for finansiell infrastruktur, og bistår både innenlandske og utenlandske finansinstitusjoner med løpende rådgivning innenfor disse fagfeltene.