Marius Stub er lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han jobbet tidligere som advokat hos Regjeringsadvokaten. 

Han har vært fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Ytre Follo tingrett, og universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han ble ph.d. i 2010 på avhandlingen «Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet». Han har også vært sekretariatsleder for Forvaltningslovutvalget, som nylig fremla NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

Han har skrevet en rekke artikler om ulike forvaltningsrettslige spørsmål, og han har i lang tid undervist og vært veileder i forvaltningsrett og i sivilprosess ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han sitter i fagutvalget for forvaltnings- og statsrett i Juristenes utdanningssenter, og holder hvert år mange foredrag om aktuelle rettsspørsmål.