Ingvild Bruce har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2005) og ph.d. fra Universitetet i Oslo (2021). Ph.d-avhandlingen omhandler reglene om forebyggende bruk av skjulte tvangsmidler i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet.

Bruce er konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun har tidligere vært ansatt blant annet hos Sivilombudsmannen, Justisdepartementet, Stortinget, ØKOKRIM og Riksadvokatembetet.