Gert Johan Kjelby, cand.jur. 1995, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og ph.d. samme sted 2013 med avhandlingen Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess (2013).
Kjelby er professor ved Universitetet i Bergen, der han blant annet leder det 5-årige forskingsprosjektet «Politi og påtalerett». Prosjektet er en samfinansiering mellom Trond Mohn stiftelse, Politidirektoratet og UiB. Han har publisert en rekke bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter i straffeprosessen, prosesshistorie, politirett og påtalerett. Kjelby er tidligere politijurist (1997–1999) og statsadvokat (1999–2015).