Carsten Smith Elgesem er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Lund & Co DA.