Till övergripande innehåll för webbplatsen

Markus Nilssen

Partner, Advokatfirmaet BAHR AS
Markus arbeider med kapitalmarkedstransaksjoner og finansregulatorisk rådgivning. Han fokuserer særlig på fremmedkapitalmarkedet (DCM), herunder ulike former for obligasjonsfinansiering inkludert utstedelser av regulatorisk kapital (hybrid/Tier2/osv), obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og lignende. Markus bistår jevnlig flere av Norges største boligkredittforetak og sparebanker med etablering av låneprogram og utstedelser av henholdsvis OMF og senior/regulatorisk kapital. Han har også bred erfaring med ulike former for strukturert finansiering (verdipapirisering mm.), derivat- og clearing-avtaler, factoring og trade finance-produkter, mm. Markus er ekspert på regulatoriske rammevilkår for bank- og finanssektoren og rammeverket for finansiell infrastruktur, og bistår både innenlandske og utenlandske finansinstitusjoner med løpende rådgivning innenfor disse fagfeltene.