Till övergripande innehåll för webbplatsen

Elisabeth Gording Stang

Professor, OsloMet
Elisabeth Gording Stang er professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Stang har i sin forskning vært opptatt av forholdet mellom frivillighet og tvang i barnevernet, barn som rettssubjekt, barns rett til medvirkning, rettsvernet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, barn i fengsel og mindreårige asylsøkere i Norge.

Stang har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg og ledet flere forskningsprosjekter knyttet til barnevernfeltet. Hun leder nå et forskningsprosjekt om samvær etter omsorgsovertakelse i lys av de norske barnevernsakene i Den europeiske menneskerettighetsdomstol, finansiert av Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra regjeringen.

Hun leder også en tverrfaglig forskergruppe på OsloMet (BRA – Barn, rettssikkerhet og sosialt arbeid), og deltar i et nordisk barnerettsforsker-nettverk. Oversikt over vitenskapelige publikasjoner finnes her: https://www.oslomet.no/no/om/ansatt/elisst/

Stang driver også utstrakt ekstern formidlingsvirksomhet, se oversikt her https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=21645&la=no&action=sok