Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anette Fjeld

Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokat Anette Fjeld (H) har bred erfaring med tvisteløsning for domstolene. Hun prosederer hovedsakelig saker innen forsikrings- og erstatningsrett og skatte- og avgiftsrett. Hun har møterett for Høyesterett og har prosedert et betydelig antall rettssaker for alle rettsinstanser, herunder EFTA-domstolen.

Anette Fjeld er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Hun har erfaring som dommerfullmektig ved Oslo tingrett og konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, konsernadvokat i Gjensidige Forsikring ASA og partner i Deloitte Advokatfirma.

Anette Fjeld er oppnevnt som ekstern rettsmekler i Borgarting lagmannsrett og underliggende tingretter og som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Forsikringsrett.

Forsikringsformidlingsloven