Vibeke Irene Løvold er lagdommer i Borgarting lagmannsrett fra 2010.

Løvold ble cand.jur. i 1997 ved Universitetet i Oslo.

Under studietiden var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Studentavhandlingen om pant i adkomstdokumenter ble publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap i 1998.
Løvold har jobbet flere år i Justisdepartementets lovavdeling med spesialfelt gjeldsforfølgningsrett, panterett, sivil- og straffeprosess.

Hun har også vært dommerfullmektig og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Hennes forfatterskap omfatter flere bøker:

  • Løvold, Vibeke Irene, Konkursrett kort forklart, Universitetsforlaget 2019.
  • Falkanger, Thor mfl., Tvangsfullbyrdelsesloven, 5. utg. Universitetsforlaget 2018.
  • Løvold, Vibeke Irene, Brækhus’ Omsetning og kreditt 1. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, Universitetsforlaget 2015.
  • Løvold, Vibeke Irene, Utleggtrekk, Gyldendal Akademisk 2008.