Randi Borgen er utdannet jurist og har i tillegg en master i management fra BI. Hun har 21 års ledererfaring, strategisk ledelse og teamledelse. Har erfaring med omorganiseringer og vært ressursperson i gjennomføring og utvikling av lederutviklingsprogram for ledere.

Borgen er til daglig juridisk direktør i Oslo universitetssykehus med ansvar for å gi foretaket juridiske tjenester og håndtere foretakets tvistesaker. Hun er også overordnet ansvarlig for sykehusets regeletterlevelse. Borgen leder et juridisk kontor med ansatte advokater/advokatfulmektiger. Kontoret driver rådgivning innen en rekke juridiske fagdisipliner. Sykehuset opptrer i ulike roller der kjerneområdet er å levere helsetjenester, drive forskning og utdanning. Sykehuset er videre en stor arbeidsgiver, forretningspart og offentlig organ. Juridiske problemstillinger og spørsmål oppstår for sykehuset i disse rollene. Det som har stor aktualitet er digitalisering av medisin og forskning og rettslige spørsmål som oppstår mht bruk og deling av data, stordata og kunstig intelligens. Hun har videre ansvar for sykehusets varslingssaker og har en rolle i antikorrupsjonsarbeid.

Borgen sitter i et utvalg som behandler saker som gjelder uredelighet i forskning, dvs brudd på forskningsetiske normer i henhold til forskningsetikklovgivningen.

Oppmerksomheten for tiden er forskningsprosjekter som omhandler moderne medisin og digitalisering og bruk av stordata/kunstig intelligens. BigMed er ett prosjekt og det flere er i oppstart. I samarbeid med Juridisk fakultet/Offentlig rett ledes juss og etikk områder i prosjektene. Juridiske problemstillinger defineres for utredning og forskning.