Till övergripande innehåll för webbplatsen
Rettskildelærens grunnprinsipper

Rettskildelærens grunnprinsipper

Artikkelen gir en introduksjon til den regelbaserte metoden som er beskrevet i Rett praksis – Lærebok i norsk juridisk metode. Metoden består blant annet i et skjerpet lex superior-prinsipp, krav til klar lovhjemmel og forholdsmessighet i strafferetten og ved inngrep i menneskerettigheter og EØS-rettigheter og detaljerte tolkingsregler for tolking av Grunnloven, EMK, EØS-lover og andre norske lover.   
 
Forfatteren viser at disse reglene krever et mer presist begrepsapparat i rettskildelæren, og at jussens metodespørsmål bør behandles på linje med andre rettsspørsmål.
 
Boken er skrevet av Knut Bergo, professor ved Handelshøyskolen BI.
 
Rettskildelærens grunnprinsipper er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov.