Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om språk (språklova)

|
|
|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Sverre Runde

Advokat, Regjeringsadvokaten

Stjernenote

Stjernenote

Lov 21. mai 2021 nr. 42 om språk (språklova) gir regler om det offentliges ansvar for norsk, samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk. Loven ble fremmet i Prop. 108 L (2019–2020) og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2022, jf. kgl.res. 21. mai 2021 nr. 1619. Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (mållova) ble samtidig opphevet. Loven hører under Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD).

Språklova viderefører med noen endringer likestillingsreglene mellom bokmål og nynorsk som gjaldt etter mållova §§ 4 til 11, jf. språklova §§ 12 til 18. Dette innebærer blant annet krav til veksling mellom bokmål og nynorsk i offentlig tilgjengelige dokumenter, regler om når det offentlige skal utarbeide dokumenter på både bokmål og nynorsk, og krav til skrivekompetanse hos offentlig ansatte.

Språklova inneholder i tillegg noen nye reguleringer på språkfeltet, blant annet et generelt språksikringsperspektiv for de språkene loven omfatter, se §§ 4 til 7. Loven gir også regler om klarspråk og rettskriving for offentlige organer, jf. §§ 9 og 10, og lovfester Språkrådets status som statens forvaltningsorgan i språkspørsmål, jf. § 19.

Loven suppleres av en rekke forskrifter gitt med hjemmel i mållova, jf. språklova § 21 andre ledd. Forskriftene videreføres så langt de ikke strider mot bestemmelser i språklova, se

Departementet sendte 9. juni 2022 forslag til ny forskrift til språklova på offentlig høring. I forslaget foreslås det å erstatte alle tidligere forskrifter unntatt språkvedtaksforskrifta. Det har innkommet en rekke høringssvar. Pr. 23. februar 2024 er saken fortsatt under behandling.

Forarbeidene til språklova er Prop. 108 L (2019–2020) og Innst. 253 L (2020–2021). Rettskilder om mållova er av interesse der reglene er videreført i språklova, se særlig Ot.prp. nr. 52 (1978–79) og Sigve Gramstad og Kåre Lilleholt, Lov om målbruk i offentleg teneste – med kommentarar, Universitetsforlaget, 1983.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer