Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

|
|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Førsteamanuensis, PhD, Universitetet i Bergen

Christian Jordal

Spesialrådgiver, Innovasjon Norge

Stjernenote

Stjernenote

Lov 4. mars 2022 nr. 7 om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven) hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Formålet med støtteprosessloven er etter lovens § 1 å legge til rette for Norges etterlevelse av EØS-avtalens regler for offentlig støtte samt annet lignende folkerettslig regelverk.

Loven trådte i kraft 1. januar 2023.

Loven erstatter lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte (støtteloven).

Det er gitt fire sentrale forskrifter til loven: forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte, forskrift om offentlig støtte gjennom skatte- og avgiftsordninger, forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, forskrift om registrering av offentlig støtte.

Lovens forarbeider er Prop. 212 L (2020–2021) og Innst. 133 L (2021–2022). Se også Prop. 136 L (2021–2022), Lovvedtak 38 (2021–2022), Stortingets førstegangsbehandling 10. februar 2022 og Stortingets andregangsbehandling 15. februar 2022.

Mona Søyland, Karin Fløistad og Haakon Rønn Stenseth har skrevet en kommentar til støtteprosessloven i Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata, sist hovedrevidert 21. desember 2022.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer