Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nypubliseringer og revisjoner

 

Her finner du oversikt over Karnovs nypubliseringer og revisjoner de siste ukene.

Uke 7

Nypubliserte manus:

 • Arveloven kap. 17 Thomas Eeg 
 • Alkoholloven Christian Aubert

Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven § 31 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Menneskerettsoven § 2 – Marius Emberland
 • Helseregisterloven kap. 3–6 – Hanne Riise-Hanssen
 • El-tilsynsloven §§ 8–16 – Håkon Sandbekk
 • Straffeloven kap. 2, 3, 12 og 25 – Linda Gröning
 • Arbeidsmarkedsloven – Miriam Ward Ådlandsvik
 • Panteloven kap. 1 og 4 – Marie Meling
 • Panteloven stjernenote og kap. 3 – Sjur Swensen Ellingsæter 
 • Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre – Marie Meling
 • Nordisk konkurskonvensjon – Marie Meling
 • Panteloven kap. 1, 2, 5 og 6 – Dag Jørgen Hveem
 • Politiregisterloven stjernenote, kap. 2, 11, 12 og 13 – Morten Holmboe
 • Sjøloven kap. 13 og 14 – Magne Andersen
 • Flaggloven – Andreas Motzfeldt Kravik
 • Foretaksnavneloven – Tore Lunde
 • Plan- og bygningsloven kap. 2 og 7–10 – Eivind Junker

Uke 6

Nypubliserte manus:

 • Åndsverkloven kap. 1 og 9 – Erlend Aarli
 • Finansavtaleloven kap. 3 – Carl Flock
 • Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet – Jana Uglebakken og Morten Kjelland
 • Hurtigløp for elektrifisering av sokkelen med havvind (artikkel) – Siv Elén Årskog Vedvik
 • Merverdiavgiftsforskriften kap. 5 og 15 – Maj Hines
 • Arveloven kap. 12, 13, 14, 15, 16 og 18 – Thomas Eeeg

Revisjoner:

 • Folketrygdloven §§ 11-20, 12-18, 14-9 og 14-11 – Runar Narvland
 • Vegtrafikkloven § 19 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Forsinkelsesrenteloven stjernenote – Bernt Olav Thorsheim 
 • Angrerettloven kap. 2–5, 7 og 8 – Marc Stuppi
 • Arbeidsmiljøloven kap. 14 – Alexander Sønderland Skjønberg
 • Rettsutdragsloven – Lisa-Mari Moen Jünge
 • Opplæringslova – Susanne Sollie

Uke 5

Nypubliserte manus:

 • Åndsverkloven kap. 5 – Morten Smedal Nadheim
 • Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. – Harald Irgens-Jensen
 • Forskrift om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr §§ 3, 4 og 5 – Marc Stuppi

Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven § 23 b og 31 b – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Trygderettsloven stjernenote og kap. 1–4 – Leif Erlend Johannensen 
 • Trygderettsloven kap. 5–8 – Fredrik Bergesen 
 • Straffeloven kap. 19 – Herman Holmboe Hald Haugen
 • Folkehøyskoleloven – Ola Johan Settem
 • Merverdiavgiftskompensasjonsloven §§ stjernenote, 2, 4, 10, 16 – Nils Flesland Bull 
 • Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.) §§ 4, 5, 7 og 7 a
 • Politiregisterloven kap. 6 – Morten Holmboe

Uke 4

Nypubliserte manus:

 • Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr stjernenote, §§ 1 og 2 – Morten Grandal
 • Tinglysingsloven kap. 5 – Roger Stelander

Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven §§ 31 og 33 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Politiregisterloven kap. 3, 4 og 10 – Guri Lenth
 • Plan- og bygningsloven kap. 1, 11, 12, 13 og 19 – Ingunn Elise Myklebust

Uke 3

Nypubliserte manus:

 • Patentloven § 39 d – Tore Lunde
 • Åndsverkloven kap. 1–4 – Torger Kielland

Revisjoner:

 • Folketrygdloven §§ 11-4, 12-4, 12-12 og 12-16 – Runar Narvland
 • Arbeidsmiljøloven §§ 1-2, 1-7 og 1-8 – Marianne Jenum Hotvedt
 • Helsepersonelloven stjernenote og § 60 – Anne Kjersti Befring
 • Åndsverkloven §§ 11–13 og 105 – Erlend Aarli
 • Vegtrafikkloven § 33 – Bjørn Engstrøm
 • Parkeringsforskriften § 16 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Patentloven stjernenote – Tore Lunde
 • Voldgiftsloven stjernenote – Ola Ø. Nisja 
 • SE-loven – redaksjonell stjernenote / Gina Braathen
 • Helse- og omsorgstjenesteloven – redaksjonell stjernenote / Anne Kjersti Befring
 • Lov om rituell omskjæring av gutter – Ola Johan Settem
 • Parkeringsforskriften – Bjørn Edvard Engstrøm og Elin Greiff
 • Politiregisterloven kap. 1, 5 og 9 – Knut Erik Sæther
 • Samvirkelova – Tore Fjørtoft
 • Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter – Ragnar Nordeide
 • Jernbaneundersøkelsesloven – Erik Syvertsen
 • COTIF-loven – Erik Syvertsen
 • Jernbaneloven – Erik Syvertsen
 • Arbeidsmiljøloven kap. 11 og 16 – Alexander Sønderland Skjønberg 
 • Jordlova stjernenote, kap. I, III og IV – Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • Tinglysingsloven stjernenote, kap. 1 og 2 – Roger Stelander

Uke 2

Nypubliserte manus:

 • Næringsberedskapsloven stjernenote og kap. 1–4 Christi Erichsen Hurlen
 • Næringsberedskapsloven kap. 5–7 – Constance Jessen Holm
 • Etterretningstjenesteloven kap. 3–8 – Marius Emberland

Revisjoner:

 • Tvisteloven §§ 22-6 a og 36-6 a – Jørgen Vangsnes
 • Barnevernsloven §§ 12-1 og 12-9 – Elisabeth Gording Stang
 • Forsinkelsesrenteloven §§ 1, 2, 2 b, 3, 3 a, 4 a – Bernt Olav Thorsheim
 • Støtteprosessloven §§ 4 og 5 – Malgorzata Agnieszka Cyndecka
 • Skogbrukslova § 7 – Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • Straffeloven kap. 26 – Jørn Jacobsen
 • Tvisteloven kap. 9, 18 og 19 – Andreas Hjetland
 • Straffeloven kap. 6, 8 og 8 a – Ingun Fornes
 • Medieansvarsloven – Jon Wessel-Aas
 • Sjøloven kap. 19 – Ignazzio Azzari Støen
 • Mediestøtteloven – Kristoffer Rakner
 • Verdipapirfondloven kap. 1, 3, 8, 9 og 12 – Alexander Hanssen
 • Skogbrukslova kap. 1, 2, 3 og 5 – Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • Luftfartsloven Morten Foss 
 • Veglova kap. I og II – Bente Mari Nilssen
 • Plan- og bygningsloven kap. 2 og 32 – Fredrik Holth
 • Forsikringsformidlingsloven kap. 1, 2, 3, 6, 7 og 10 – Anette Fjeld
 • Plan- og bygningsloven kap. 3, 5 og 6 – Siv Elén Årskog Vedvik
 • Drikkevannsforskriften stjernenote – Elin Riise
 • Luganokonvensjonen stjernenote og kap. III – Fredrik Lilleaas Ellingsen
 • Lov om elektroniske tillitstjenester – Rolf Riisnæs
 • Plan- og bygningsloven kap. 11 og 12 – Ingunn Elise Myklebust

Uke 1, 2024

Nypubliserte manus:

 • Lov om Statens pensjonskasse kap. 1, 2 og 4 – Magdalena Hoff
 • Patentloven kap. 5, 8 og 11 – Tore Lunde
 • Sjøloven kap. 14 og 15 – Anders Rønningen
 • Matrikkellova kap. 3 – Leikny Gammelmo 
 • Patentloven kap. 6, 9, 9a og 10 – Nora Sandvik Bratheim
 • Postloven § 5 a – Eldar Undheim
 • Oreigningslova – Magne Reiten

 

Revisjoner:

 • Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede stjernenote og § 3 – Bjørn Engstrøm
 • Tapsforskriften § 8-3 – Bjørn Engstrøm
 • Vegtrafikkloven §§ 18, 19, 19 b og 23 – Bjørn Engstrøm
 • Arrestordreloven § 11 – Anne Grøstad 
 • Eigedomsskattelova stjernenote, §§ 4, 7 og 8 C-1 – Silje Aga Rogan
 • Helseforskningsloven §§ 46 – Mathias Hauglid
 • Helsepersonelloven § 12 – Mathias Hauglid
 •  Eierseksjonsloven – Marianne Raa Bjaaland
 • Eiendomsmeglingsloven kap. 5, 6 og 7 – Silje Nesteng Andresen
 • Tvisteloven stjernenote – Jørgen Vangsnes
 • Viltloven – Tine Larsen
 • Knockoutloven – Dagfinn Hessen Paust
 • Hvitvaskingsloven kap. 1, 2, 5, 8 og 9 – Kjersti Trøbråten
 • Krisesenterloven – Annicken Iversen 
 • Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon – Gro Nystuen 
 • Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer – Gro Nystuen 
 • Salærforskriften – Simen Skjønsberg
 • Verdipapirfondloven kap. 5, 6, 7 og 11 – Kjersti Trøbråten 
 • Sanksjonsloven – Jørgen Sørgard Skjold
 • Postloven kap. 1, 2 og 3 – Eldar Undheim
 • Merverdiavgiftsloven kap. 9 – Vegard Spiten
 • Verdipapirfondloven kap. 2, 4 og 10 – Hege Bach Hande
 • Helseregisterloven stjernenote, kap. 1 og 2 – Aadel Heilemann
 • Sosialtjenesteloven kap. 1, 4, 5 og 6 – Eva Annie Bjørgen
 • Fiskerpensjonsloven – Eva Annie Bjørgen
 • Lov om medisinsk utstyr – Mathias Hauglid 
 • Sivilombudsloven – Gustav Haver

Uke 50

Nypubliserte manus:

 • Forsikringsavtaleloven kap.1-1D, kap. 20–24 – Trine-Lise Wilhelmsen
 • Veglova kap. IV – Bene Mari Nilssen
 • Lakse- og innlandsfiskloven § 42 – Ingrid Wang Larsen

Revisjoner:

 • Lov om film- og videogram – Lars Brustad
 • Kulturlova – Lars Brustad 
 • Forurensningsloven – Einar Bratteng
 • Helseforetaksloven kap. 3, 5, 6, 10, 11 og 13 – Randi Lilletvedt
 • Arbeidstvistloven kap. 1, 2 og 3 – Alexander Sønderland Skjønberg
 • Hvitvaskingsloven kap. 3–7 og 11 – Carine Lindman-Johannesen
 • Angrerettloven kap. 1 og 6 – Morten Grandal

Uke 49

Nypubliserte manus:

 • Statsforetaksloven – Inger Johanne Sand

Revisjoner:

 • Forbrukerkjøpsloven § 27 – Harald Benestad Anderssen
 • Naturmangfoldloven § 18 – Eivind Junker
 • Vegtrafikkloven § 22 – Bjørn Engstrøm
 • Straffeloven kap. 19, 21 og 28 – Erling Johannes Husabø
 • Lov om Haagkonvensjonen 1996 – Gunnhild Sletmoen
 • Behandlingsbiobankloven – Gjertrud Bøhn Mageli
 • Tomtefesteloven stjernenote, kap. I–V og X – Lavrans Tveito Spiteri
 • Smittevernloven kap. 2, 3, 6 og 8 – Anders Sondrup
 • El-tilsynsloven §§ 1–7 – Maria Therese Mikkelsen
 • Merverdiavgiftsforskriften kap. 1 og 2 – Trude Nyberget
 • Sentralbankloven – Gunnar Knoph Berg
 • Tvisteloven kap. 5–8 og 10 – Kaja Moen Welo
 • Lov om tekniske kontrollorgan §§ 4–8 – Elmira Oshnavie

Uke 48

Nypubliserte manus:

 • Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. stjernenote – Line Gjerstad Tjelflaat
 • Bibliotekvederlagsloven – Nina Børge-Ask
 • Elsertifikatloven kap. 3 og 4 – Robin Aker Jakobsen
 • Straffeprosessloven kap. 18, 19 og 20 – Runar Torgersen mfl.

Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven § 17 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Åndsverkloven stjernenote – Torger Kielland 
 • Straffeprosessloven § 62 a – Thomas Frøberg
 • Bustadbyggjelagslova – Terje Sjøvold
 • Skatteloven kap. 13 – Bettina Banoun
 • Vaktvirksomhetsloven stjernenote – redaksjonell stjernenote
 • Straffeloven kap. 18 – Erling Johannes Husabø
 • Foretaksnavneloven kap. 4, 6, 7 og VIII – Tore Lunde
 • Merverdiavgiftsforskriften kap. 8 – Marianne Brockmann Bugge
 • Merverdiavgiftsloven kap. 8 – Marianne Brockmann Bugge
 • Utlendingsloven kap. 2, 12 og 14 — Øyvind Røyneberg
 • Straffeloven kap. 30 – Erling Johannes Husabø

Uke 47

Nypubliserte manus:

 • Forsyningsforskriften kap. 11, 16 og 18 – Ragnar Hatlem
 • Etterretningstjenesteloven stjernenote – Marius Emberland

 

Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven § 31 – Bjørn Edvard Engstrøm 
 • Merverdiavgiftsloven kap. 4 – Vibeke Udnæs
 • Merverdiavgiftsforskriften kap. 4 – Vibeke Udnæs
 • Statsansatteloven kap. 3 – Marco Lili
 • Statsansatteloven kap. 4–7 – Halvor Haneborg Finne
 • Straffeloven kap. 14 og 27 – Erling Johannes Husabø

Uke 46

Nypubliserte manus:

 • Etterretningstjenesteloven kap. 1, 2 og 9–12 – Marius Emberland
 • Forsikringsavtaleloven kap. 10–19 – Trine-Lise Wilhelmsen
 • Finansavtaleloven kap. 2 – Carl Flock
 • Lov om helligdager og helligdagsfred (*-note) – Ingrid Skauge-Skogheim

Revisjoner:

 • Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede – Bjørn Edvard Engstrøm 
 • Lov om norsk lysingsblad – Bjørn Aslak Juliussen
 • Lov om notarius publicus – Bjørn Aslak Juliussen
 • Lov om forsvunne personar – Bjørn Aslak Juliussen
 • Lov om flagging på kommunale bygninger – Bjørn Aslak Juliussen
 • Lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. – Bjørn Aslak Juliussen
 • Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden – Morten Grandal
 • Regnskapsloven kap. 1 – John Christian Langli
 • Forskrift om ledninger i offentlig veg – Anne-Cathrine Schjøtner Skaar – Anne-Cathrine Schjøtner Skaar
 • Straffeloven kap. 6 og 7 – Marte Habberstad Mo
 • Sjøloven kap. 13 – Benedicte Haavik Urrang
 • Patentloven kap. 2, 3, 7 og 10 – Thomas Hagen

Uke 45

Nypubliserte manus:

 • Pakkereiseloven stjernenote – Karoline Oppen Berntsen
 • Regnskapsførerloven – Kari Birkeland
 • Lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar stjernenote – Mari Fjone

Revisjoner:

 • Ehandelsloven – Øivind K. Foss
 • Luganokonvensjonen kap. II og III – Astrid Håve Stenersen
 • Ekteskapsloven kap. 1–4 – Tone Linn Wærstad
 • Vassdragsreguleringsloven kap. 3–7 – Odd Stiansen
 • Produktkontrolloven – Einar Bratteng
 • Økonomiske soneloven – Ingrid Vikanes
 • Folketrygdloven kap. 4 – Karstein Egeland
 • Luganokonvensjonen kap. II og III – Eline Hellem Langeland
 • Stykkprisforskriften – Simen Skjønberg
 • Ekteskapsloven kap. 18 – John Asland
 • Jernbaneundersøkelsesloven stjernenote – Erik Syvertsen

Uke 44

Revisjoner:

 • Skogbrukslova § 7 – Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • Stykkprisforskriften § 5 – Simen Skjønsberg
 • Vegtrafikkloven § 33 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede stjernenote og § 1 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Kjøpsloven kap. I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV og XVI – Ignazio Azzari Støen
 • Regnskapsførerloven 1993 stjernenote – Kari Birkeland
 • Forsinkelsesrenteloven – Bernt Olav Thorsheim
 • Patentstyrelova – Tore Lunde
 • Menneskerettsloven – Marius Emberland
 • Sikkerhetsloven – Severin Vikanes
 • Merverdiavgiftsloven kap. 6 – August Bergum
 • Kringkastingsloven – Monica Syrdal og Øivind K. Foss
 • Sjøloven kap. 6, 6A og 20 – Terje Hernes Pettersen
 • Konkursloven annen, tredje og fjerde del – Harald Sommernes
 • Jordskiftelova kap. 1 – Per Kåre Sky
 • Territorialfarvannsloven – Kristina Kvamme Nygård
 • Tvisteloven fjerde og femte del – Emanuel Feinberg
 • Grannegjerdelova – Bjarne Snipsøyr
 • Våpenlova – Håvard Holdø
 • Markedsføringsloven – Frode Elton Haug
 • Voksenopplæringsloven stjernenote – Sverre-Mangor Innjord
 • Elsertifikatloven kap. 1 og 2 – Torstein Eivindstad
 • Avtaleloven kap. 3 og 5 – Hilde Hauge
 • Lov om Bankenes sikringsfond – Mikkel Johansen
 • Permitteringslønnsloven – Henriette Cecilie Breilid

Uke 43

Nypubliserte manus:

 • Forsikringsformidlingsloven stjernenote – Anette Fjeld 
 • Lov om Norges kontinentalsokkel – Kristina Kvamme Nygård
 • Lov om overføring av straffeforfølging – Anne Grøstad
 • Advokatforskriften stjernenote – Ragnhild Oddbjørnsen og Eva Grotnæss Barnholdt
 • Produktansvarsloven stjernenote – Anders Flaatin Wilhelmsen
 • Diskrimineringsombudsloven §§ 12, 18 og 19 – Siri Line Helseth

Revisjoner:

 • Arrestordreloven § 11 – Anne Grøstad
 • Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 2 – Bjørn Edvard Engstrøm 
 • Parkeringsforskriften § 67 – Bjørn Edvard Engstrøm 
 • Merverdiavgiftsloven § 14-4 – Maj Hines
 • Rekonstruksjonsloven stjernenote og kap. 1–6 – Nils Holger Koefoed
 • Rekonstruksjonsloven kap. 7–10 – Harald Sommernes
 • Merverdiavgiftsloven kap. 5, 11, 12, 14, 15 og 22 – Maj Hines
 • Trafikkregler – Bjørn Edvard Engstrøm 
 • Tapsforskriften – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Skatteloven kap. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15–17 og 21 – Eivind Furuseth
 • Dekningsloven kap. 1–5 – Nils Holger Koefoed 
 • Dekningsloven kap. 6–9 – Harald Sommernes
 • Merverdiavgiftsloven kap. 7 og 10 – Nils Eriksen
 • Straffeloven kap. 4, 23 og 30 – Ingvild Sandhaug
 • Vergemålsloven – Katrine Kjærheim Fredwall
 • Verdipapirhandelloven stjernenote – Morten Kinander
 • Forskotteringsloven – redaksjonell stjernenote
 • Vaktvirksomhetsloven – redaksjonell stjernenote
 • Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 – redaksjonell stjernenote

Uke 42

Nypubliserte manus:

 • Forvaltningsloven §§ 45–50 – Marius Stub
 • Forsikringsformidlingsloven kap. 1–3, 6, 7 og 10 – Anette Fjeld
 • Forskrift om oppnevnelse og godtgjørelse til medhjelper under gjeldsforhandling – Egil Rokhaug

Revisjoner:

 • Vegtrafikkloven § 31 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Barnevernsloven § 2-3 – Elisabeth Gording Stang
 • OTP-loven § 3 – Marte Sogge Jensen
 • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 1, 2, 3, 5, 7 og 9 – Lars Duvaland
 • Lov om endring av juridisk kjønn – Lene Løvdal
 • Vegtrafikkloven – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Pasientskadeloven kap. 2–5 — Morten Kjelland
 • Dokumentavgiftsloven – Line Ravlo Losvik
 • Pelsdyrloven stjernenote – Annichen Kongsvik Sæteren
 • Konkursloven første og annen del – Nils Holger Koefoed
 • Helseberedskapsloven – Anders Sondrup
 • Vegtrafikkloven – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Straffeloven kap. 1 og 2 – Erling Johannes Husabø
 • Kommuneloven stjernenote, kap. 1–6, 9, 12, 17–20 og 22–30 – Roald Hopsnes
 • Forsikringsvirksomhetsloven – Gunnar Erik Børjesson
 • Bildeprogramloven – Bjørnar Borvik
 • Arbeidsmiljøloven kap. 1 – Marianne Jenum Hotvedt

Uke 41

Nypubliserte manus:

 • Pakkereiseloven kap. 1 til 4 – Karoline Oppen Berntsen
 • Skadeserstatningsloven § 3-5 – Birgitte Hagland
 • Forskrift om oppnevnelse av og godtgjørelse til medhjelper under gjeldsforhandling stjernenote – Egil Rokhaug
 • Allmennaksjeloven kap. 8 – Hedvig Bugge Reiersen
 • Gravplassloven kap. 1 og 2 – Ingrid Næsbakken Ekeberg
 • Finansavtaleloven kap. 7 og 8 – Carl Flock
 • Merverdiavgiftsforskriften kap. 7 og 10 – Nils Eriksen
 • Hittegodsloven  – Jon Gauslaa

Revisjoner:

 • Tapsforskriften § 3-10 – Bjørn Edvard Engstrøm
 • Forsinkelsesrenteloven § 2 – Bernt Olav Thorsheim
 • Husleieloven kap. 1, 3 og 4 – Peder Karijord
 • Husleieloven kap. 1, 5 og 8 – Anette Arctander
 • Husleieloven kap. 9 – Anna Malene Wickmann
 • Helseforskningsloven kap. 2, 5, 9 og 10 – Mathias Hauglid
 • Kulturminneloven – Jørn Holme
 • Helseforskningsloven kap. 3, 6, 7 og 11 – Sverre Engelschiøn
 • Luganokonvensjonen kap. I og II – Fredrik Høsang Røsholdt
 • Håndverkertjenesteloven kap. III, IV, VII og VIII – Vilde Wigenstad
 • Håndverkertjenesteloven kap. II, V og VI – Marie Greve Lomsdalen
 • Arbeidsmiljøloven kap. 10 – Andreas van Den Heuvel
 • Plan- og bygningsloven kap. 15, 16 og 17 – Roald Hopsnes
 • Helsepersonelloven kap. 2, 3, 4, 6, 7 og 10 – Mathias Hauglid
 • Pasientjournalloven kap. 1, 2, 4, 5, 6 – Sverre Engelschiøn
 • Lov om medisinsk utstyr – Mathias Hauglid

Uke 40

Nypubliserte manus:

 • Trossamfunnsloven § 1 – Julie Skjømming
 • Finansavtaleloven kap. 4 – Hanne Storstein
 • Gravplassloven stjernenote, kap. 3 og 4 – Tine Larsen

Revisjoner:

 • Lov om endring av juridisk kjønn stjernenote – Lene Løvdal
 • Tvisteloven kap. 1–5, 16, 21–26, 32–34, og 35–37 – Jørgen Vangsnes
 • Folketrygdloven kap. 14 – Runar Narvland
 • Verdipapirhandelloven kap. 8, 10 og 16 – Joakim Forsberg
 • Husleieloven § 1-8 – Stig L Bech
 • Husleieloven § 1-2 – Henriette Lyngholt
 • Husleieloven kap. 11 og 13 – Ingeborg Brelin
 • Husleieloven kap. 1 og 7 – Anna Falck-Ytter

Uke 39

Nypubliserte manus:

 • Vareførselsloven stjernenote – Anders Gautestad Jakobsen
 • Trossamfunnsloven kap. 2 – Suzanne Rusten
 • Støtteprosessloven §§ 4 og 5 – Malgorzata Agnieszka Cyndecka
 • Skadeserstatningsloven §§ 3-1, 3-2, 3-2 a, 3-3 og 3-4 – Birgitte Hagland
 • Statsforetaksloven stjernenote – Inger Johanne Sand
 • Forvaltningsloven §§ 16, 43 og 44 – Marius Stub
 • Støtteprosessloven stjernenote, §§ 1-3 og 6–19 – Christian Jordal

Revisjoner:

 • Politiregisterloven § 3, kapittel 11 stjernenote, §§ 64 og § 65 a – Morten Holmboe
 • Husleieloven § 9-3 a – Anna Malene Wickmann 
 • Forbrukerkjøpsloven § 2 – Harald Benestad Anderssen
 • Vegtrafikkloven §§ 21 og 24 – Bjørn Engstrøm
 • Skatteloven kap. 12 og 18 – Jarle Schelander
 • Konsesjonsloven kap. 4, 5 og 6 – Ine Knutsen Stenvik
 • Verdipapirhandelloven kap. 3 – Morten Kinander
 • Vannressursloven kap. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14 og 15 – Gunnhild Storbekkrønning Solli
 • Husleieloven kap. 12 – Jonathan Rønning-Moe 
 • Husleieloven § 1-1 – Henriette Lyngholt
 • Husleieloven kap. 6 – Sunniva Ekrem Skar
 • Skatteforvaltningsloven kap. 1, 2, 5, 6 og 12 – Marthe Andrea Larsen 
 • Skatteforvaltningsloven kap. 3, 4, 7 og 9 – Ellinor Kaland 
 • Verdipapirhandelloven kapittel 1, 2, 9 og 15 – Gry Evensen Skallerud
 • Motorferdselloven §§ 7–10 – Mari Kjellevold Brygfjeld
 • Lønnsgarantiloven – Mira Levand Bergsland
 • Tvisteloven kap. 20, 29, 30 og 31 – Gjermund Aasbrenn