Till övergripande innehåll för webbplatsen
EU-och-arbetsrätten_Cover_01

EU och arbetsrätten

 

Den sjätte upplagan av EU och arbetsrätten har genomgått väsentliga om-arbetningar och kompletteringar. De senaste åren har en betydelsefull ut-veckling av EU-arbetsrätten ägt rum; EU:s rättighetsstadga har lyfts fram och flera nya direktiv och direktivförslag framlagts. Dessa förändringar och deras betydelse för svenskt vidkommande redovisas och diskuteras.

I boken görs en grundlig genomgång av EU-arbetsrätten i förhållande till den svenska arbetsrätten. Här ges en bakgrund till EU-arbetsrättens utveckling, syften och inriktning, beslutsprocesser och viktiga principiella skillnader jämfört med det svenska arbetsrättsliga systemet. EU-arbetsrättens samspel med bl.a. den fria rörligheten, EU:s arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadens parter på den europeiska nivån blir också belyst.

EU-reglerna inom områdena grundläggande rättigheter, forum och lagval, arbetstagarnas och arbetsgivarnas fria rörlighet, icke-diskriminering och likabehandling, insyn och inflytande för de anställda, omstrukturering av verksamheter, anställningsavtalet samt arbetsmiljö och arbetstid behandlas ingående och jämförs med motsvarande svenska regler. EU-domstolens praxis och den svenska Arbetsdomstolens tillämpning av EU-rätten ges stort utrymme. I denna nya upplaga har många aktuella rättsfall tillförts framställningen.

Boken riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till arbetsmarknadens parter och andra som vill skaffa sig kunskaper om EU-arbetsrätten och dess påverkan på den svenska arbetsrätten

 

Utgivelsesår: 2021

Språk: Svensk

ISBN: 9789139023548

Kjøp papirutgaven: Norstedts Juridik

Digital utgave: Lovdata Pro Karnov