Till övergripande innehåll för webbplatsen
RettsstatNødsrett_04 (2)_web

Rettsstat og nødstilstand

I denne boken behandles den ulovfestede nødretten som gir rettsgrunnlag for myndighetsinngrep overfor borgerne i strid med rettens øvrige normer. Boken tar først for seg rettsstatens krav om regelbundet forvaltning og ser på hvordan nødretten som inngrepsgrunnlag bryter med rettsstatlige grunntanker om relasjonen mellom statsmakten og individene. Deretter tar boken opp følgende tre hovedproblemstillinger: På hvilket rettskildemessig grunnlag kan ulovfestede normer om nødrett som inngrepsgrunnlag oppstilles? Hvilke krav stiller de ulovfestede nødrettsnormene til nødstilstanden og nødshandlingen? I hvilken grad utgjør overordnede normer i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon skranker for utøvende myndigheters bruk av nødrettsbaserte inngrep?

Utgivelsesår: 2020

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816034

Kjøp

Forord og innholds­fortegnelse


Chat with us, powered by LiveChat