Till övergripande innehåll för webbplatsen
RettsstatNødsrett_04_web

Rettsstat og nødstilstand

I denne boken behandles den ulovfestede nødretten som gir rettsgrunnlag for myndighetsinngrep overfor borgerne i strid med rettens øvrige normer. Boken tar først for seg rettsstatens krav om regelbundet forvaltning og ser på hvordan nødretten som inngrepsgrunnlag bryter med rettsstatlige grunntanker om relasjonen mellom statsmakten og individene. Deretter tar boken opp følgende tre hovedproblemstillinger: På hvilket rettskildemessig grunnlag kan ulovfestede normer om nødrett som inngrepsgrunnlag oppstilles? Hvilke krav stiller de ulovfestede nødrettsnormene til nødstilstanden og nødshandlingen? I hvilken grad utgjør overordnede normer i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon skranker for utøvende myndigheters bruk av nødrettsbaserte inngrep?

Boken er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov

 

Utgivelsesår: 2020

Språk: Bokmål

ISBN: 9788293816034

Utgivelsesforlag: Karnov Group

Forord og innholds­fortegnelse