Tage Brigt A. Skoghøy er advokat, partner og faggruppeleder for Tvisteløsning og Prosedyre hos DLA Piper Norway DA. Han er en prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett, har erfaring som voldgiftsdommer og arbeider også med forhandlinger/mekling. Skoghøy arbeider med tvistesaker på tvers av bransjer, herunder ulike kjøps- og transportrettslige saker innen luftfart, sjøfart og veifrakt.

 Skoghøys to siste saker som prosessfullmektig for Høyesterett gjaldt henholdsvis transportørers erstatningsansvar ifm. utlevering av gods etter en sjøfrakt, med terskelen for brudd på en selgers stansingsinstruks som det mest prinsipielle rettsspørsmålet (HR-2019-231-A), og luftfartsselskapers erstatningsansvar ifm. flyforsinkelser, sml. EU-forordning 261/2004, med spørsmålet om det gjelder en ulovfestet frist for å reklamere/fremme krav om erstatning som det prinsipielle spørsmålet (HR-2020-2401-A).