Jon Christian Fløysvik Nordrum er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Nordrum er ansvarlig for andre studieår på master i rettsvitenskap, ansvarlig for lovgivningslære og prosjektleder for satsingen på klart juridisk språk. Han arbeider i hovedsak med lovgivningslære, lovspråk, forvaltningsrett, velferdsrett, utdanningsrett og miljørett. Han er særlig opptatt av lovgivning og regulering i endringsprosesser, som for eksempel digitaliseringen av velferdsstaten og rettsstaten og omstillingen til et klima- og miljøvennlig samfunn.

I perioden 2005 til 2010 var han ansatt i Justisdepartementets lovavdeling og fra 2007 til 2010 hadde han lovrådgiveransvar for naturressurs-, energi- og miljørett, skole- og utdanningsrett, lovkvalitet, internasjonal handels og investeringsrett. Han var medlem i utvalget som la frem NOU 2012: 1 Til barnas beste — Ny lovgivning for barnehagene, ledet utvalget som la frem forslag til nye regler om straff, sanksjoner og reaksjoner i akvakulturloven i 2012 og ledet opplæringslovutvalget som la fram NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.