Ingun Sletnes er dosent ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun ble cand. jur i 1984 og har siden 1992 arbeidet i høgskole- og universitetssektoren. Først som høgskolelektor ved Norges kommunal- og sosialskole (fra 1994 Høgskolen i Oslo). I 2007 ble hun førstelektor ved Høgskolen i Oslo, og i 2014 dosent i rettsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet - Storbyuniversitet. I perioden 1995-1997 var hun studieleder for kommunalkandidatstudiet ved Høgskolen i Oslo..

Sletnes sine faglige kjerneområder er kommunalrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser og helse- og sosialrett. Hennes forsknings- og utredningsarbeid har i hovedsak vært innenfor kommunalretten. Hun har vært prosjektleder, deltatt i en rekke prosjekter og gjort juridisk utredningsarbeid innenfor kommunalretten, blant annet på oppdrag fra departementet. Disse oppdragene har blant annet resultert i rapportene Juridiske rammebetingelser for interkommunalt samarbeid om særlovsoppgaver (HiO-rapport 2003 nr. 12) og Kommunelovene i Norden. En kartlegging og sammenligning (HiOA Rapport 2013 nr. 13), som senere har blitt benyttet i lovarbeid. Sletnes har også vært redaktør og medforfatter av flere bøker. Den seneste utgivelsen er boken Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll (2. utgave, Cappelen Damm akademisk 2020) basert på kommuneloven av 2018. Hun har opp gjennom årene hatt en rekke kurs og oppdrag for blant annet kommuner, kommunerevisorer og institusjoner.

 

Før Sletnes begynte i høgskole- og universitetssystemet arbeidet hun som førstesekretær/konsulent i Garantiinstituttet for eksportkreditt, konsulent/førstekonsulent i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet, dommerfullmektig ved Mandal sorenskriverembete og advokat i kontorfellesskap med advokat Anne Robberstad og advokat Ragnhild Olsnes. Hun er i dag styremedlem i i Romerike revisjon IKS, et verv hun har hatt siden 2013, og i forskningsetisk utvalg ved VID.I flere år var hun medlem av styret i Kommunalrettslig forum. Fra 2006–2013 var hun juristoppnevnt medlem av Regional komité for medisinsk forskningsetikk i Sør-Norge (REK Sør-øst B).

 

Foto: Sonja Balci