Hanne Sørlie Krogenæs arbeider som avdelingsleder i Trygderetten. Hun har tidligere arbeidet som sekretariatsleder og utvalgssekretær, blant annet i arbeidet med NOU 2015: 4 om tap av statsborgerskap. Tidligere har hun jobbet som advokat i advokatfirmaet Sulland, i Justis- og beredskapsdepartementet og i Barne- og familiedepartementet. Arbeidsområdene har vært statsborgerrett, utlendingsrett, trygderett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og strafferett. 

Hanne Sørlie Krogenæs er også veileder og sensor på Universitetet i Oslo innen fagfeltet statsborgerrett og utlendingsrett.