Gorm Are Grammeltvedt driver egen advokatpraksis i Oslo. Han har bred erfaring som jurist og leder fra offentlig forvaltning, blant annet i Statens helsetilsyn, Trygderetten, Norsk pasientskadeerstatning og fylkesmannen.

 Han arbeider som advokat med velferdsrettslige spørsmål for pasienter, helsepersonell, private og offentlige virksomheter. 

 Grammeltvedt er medlem av Den sentrale abortklagenemnda, Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett og Juristenes utdanningssenters fagutvalg for helse- og trygderett. I hele sin yrkeskarriere har han hatt ulike oppdrag som underviser, veileder og sensor, blant annet ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.