Gøran Østerman Thengs er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet og vært sekretær for Beredskapshjemmelutvalget, som fremla NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer.