Erik Røsæg er professor på Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, og har tidligere arbeidet på Nordisk institutt for sjørett (der han også var instituttleder), lovavdelingen i Justisdepartementet, PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order mv. Doktoravhandlingen hans var i kontraktsrett (Garantier eller fattigmanns trøst? Støtteerklæringer i selskapsforhold av typen "comfort letters"), men Røsæg har siden også arbeidet med et bredt spekter av andre spørsmål i sjørett, havrett, tredjepersonsvern (pant, konkurs og dynamisk tingsrett), vergemålsrett og interlegal rett. Hans forsknings- og undervisningsfokus nå er tredjepersonsvern.

Røsæg liker å undervise og formidle, og bruker gjerne ny teknologi i den sammenhengen.

Røsæg har arbeidet og arbeider  mye internasjonalt, bl.a. i International Maritime Organization og European Colloquia of Martitime Law Research, og har mottatt flere internasjonale æresbevisninger. Han er aktiv i foreningslivet, så som flere velforeninger og Røde Kors.