Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen sidan 2014. Han vart cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2004 og avla doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2011.

Holmøyvik forskar og underviser i statsrett, menneskerettar og rettshistorie. Han har publisert ei lang rekkje bøker og artiklar om konstitusjonelle og menneskerettslege spørsmål.

Han har brei erfaring frå offentlege verv og utgreiingar. Han var medlem av utvalet som utforma moderne språkversjonar av Grunnlova, medlem av vallovutvalet som har utforma framlegg til ny vallov, og medlem av det stortingsoppnemnde utvalet som greia ut Stortingets kontrollfunksjon og utforma nye lover om sivilombodet og Stortingets ombodsnemnd for Forsvaret. I samband med Covid-19-pandemien greia han ut statsrettslege spørsmål for Koronakommisjonen, for Stortinget i samband med koronalova og for kommunal- og moderniseringsdepartementet spørsmålet om grunnlaget for utsetjing av stortingsvalet i 2021 på grunnlag av konstitusjonell naudrett.

Holmøyvik har sidan 2016 vore møtande norsk varamedlem i Veneziakommisjonen, som er Europarådets ekspertorgan for konstitusjonell rett. Her har han vore rapportør på ei lang rekke rapportar som vurderer grunnlovreformer, domstolsreformer, valreformer, og demokratiske institusjonar i medlemsstatane. Han var også rapportør på kommisjonens amicus curiae-innlegg til storkammeret i EMD i saka Mugemangango mot Belgia, saksnr. 310/15.