Anna Regine Arntsen er tilknyttet DLA Pipers faggruppe for tvisteløsning. Hun jobber hovedsakelig med kommersielle tvister på tvers av ulike bransjer, og har særlig erfaring med kontraktsrettslige tvister. Anna jobber også innen fagområdet compliance og risikostyring, hvor hun rådgir klienter knyttet til blant annet internasjonale sanksjoner, eksportkontroll og anti-korrupsjon.

Anna har skrevet artikkelen «Truende atferd»i straffeloven § 291 bokstav a som er en del av antologien "Fra rettsgode til straff". Artikkelen er basert på masteroppgaven hun skrev ved det juridiske fakultet i Bergen, og analyserer ett av alternativene i voldtektsstraffebudet. I forbindelse med arbeidet med masteren, gjorde Anna også utredningsarbeid for Straffelovrådet i forbindelse med Straffelovrådets utredning av straffeloven kapittel 26 om seksuallovbrudd.

Anna jobber også som sensor og masterveileder ved det juridiske fakultet i Bergen.